Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay hay nhất năm 2019

Hôm nay. gonhub.com sẽ giới thiệu tới các bạn cách viết một biên bản kiểm tra sau khi cho vay hay nhất. Với mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay này được lập khi có sự kiểm tra của cán bộ thanh tra về việc sử dụng vốn mà ngân hàng cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vay. Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay ghi đầy đủ nội dung của cuộc kiểm tra bao gồm: Mục đích sử dụng vốn, tình hình thực hiện dự án, phương án, khả năng trả nợ, tài sản đảm bảo chi trả. Các bạn cùng theo dõi nhé!

Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay hay nhất năm 2019

Hôm nay gonhub.com sẽ cùng bạn tìm hiểu về cách viết mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay hay nhất năm 2019.

mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay

Nội dung cách viết mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay, các bạn cùng tham khảo:

NGÂN HÀNG ……….

—————

CHI NHÁNH…………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

 BIÊN BẢN KIỂM TRA SAU KHI CHO VAY

Họ và tên cán bộ kiểm tra:……………………………………………………………………………………….
Tên người vay:……………………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………
Đã tiến hành kiểm tra sử dụng vốn vay theo hợp đồng tín dụng số: ngày……tháng…….năm……..
I- NỘI DUNG KIỂM TRA
1- Mục đích sử dụng tiền vay:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

2- Tình hình thực hiện dự án, phương án, khả năng trả nợ:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

3- Tài sản làm đảm bảo nợ:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

II- Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ KIỂM TRA:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

III- Ý KIẾN CỦA NGƯỜI VAY:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

NGƯỜI VAY                                                                                                      CÁN BỘ KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay hay nhất năm 2019. Tại đây 

Hi vọng với hướng dẫn cách viết mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay hay nhất năm 2019 của gonhub.com, các bạn có thể dễ dàng sử dụng mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay này vào công việc thẩm tra về sử dụng và vay vốn ngân hàng nhé.

Mẫu biên bản kiểm tra tình hình hư hỏng của trang thiết bị hay nhất năm 2019

Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị là mẫu biên bản được lập lên để ghi chép lại việc kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị trong phòng học, cơ quan, doanh nghiệp,… Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị nêu rõ tên trang thiết bị, vị trí, họ tên người sử dụng, kết quả kiểm tra, hướng khắc phục. Các bạn hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé!

Mẫu biên bản kiểm tra tình hình hư hỏng của trang thiết bị trong năm.

Hôm nay gonhub.com sẽ cùng bạn tìm hiểu về cách viết mẫu biên bản kiểm tra tình hình hư hỏng của trang thiết bị trong năm 2019.

mẫu biên bản kiểm tra tình hình hư hỏng thiết bị

Nội dung viết biên bản kiểm tra tình hình hư hỏng của trang thiết bị, các bạn cùng tham khảo:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VĂN PHÒNG
—————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG HƯ HỎNG CỦA TRANG THIẾT BỊ

Tên trang thiết bị (2):………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tại (3) ……………………………………………. Nhà:………………………………………………………………….
Họ và tên người sử dụng: …………………………………… Đơn vị:…………………………………………….
Kết quả kiểm tra (4):…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hướng khắc phục (5):………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Biên bản này lập thành 02 bản và lưu tại phòng quản trị.

…………., ngày…..tháng…..năm….

ĐẠI DIỆN PHÒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI SỬ DỤNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1): Biên bản này được lập với các trường hợp sau:
– Việc sửa chữa đòi hỏi thay thế linh kiện, phụ tùng có giá trị trên 01 triệu đồng.
– Phải thuê đơn vị ngoài cơ quan để sửa chữa trang thiết bị.
– Việc sửa chữa trang thiết bị có độ phức tạp cao và cần nhiều thời gian.
(2): Ghi tên trang thiết bị được kiểm tra
(3): Ghi số phòng, tầng hoặc vị trí đặt thiết bị được kiểm tra.
(4): Người kiểm tra ghi cụ thể kết quả kiểm tra (hỏng cái gì, mức độ hư hỏng….)
(5): Người kiểm tra ghi đề xuất hướng khắc phục
– Sau khi biên bản lập xong văn phòng bộ ghi ý kiến về việc khắc phục (đồng ý/không đồng ý cho mua linh kiện, phụ tùng để thay thế; đồng ý/không đồng ý thuê bên ngoài sửa chữa)

Mẫu biên bản kiểm tra tình hình hư hỏng của trang thiết bị hay nhất năm 2019. Tại đây

Trên đây, là hướng dẫn chi tiết của gonhub.com với các bạn về cách viết một mẫu biên bản kiểm tra tình hình hư hỏng của trang thiết bị hay nhất năm 2019Với mẫu biên bản kiểm tra tình hình hư hỏng của trang thiết bị này, bạn có thể liệt kê số trang thiết bị cần kiến nghị lên cấp trên việc sửa chữa hoặc thay thế linh kiện, phụ tùng. Với mẫu trên đây chắc rằng bạn có thể xin được sự chấp thuận đó.