Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay hay nhất năm 2019

Hôm nay. gonhub.com sẽ giới thiệu tới các bạn cách viết một biên bản kiểm tra sau khi cho vay hay nhất. Với mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay này được lập khi có sự kiểm tra của cán bộ thanh tra về việc sử dụng vốn mà ngân hàng cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vay. Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay ghi đầy đủ nội dung của cuộc kiểm tra bao gồm: Mục đích sử dụng vốn, tình hình thực hiện dự án, phương án, khả năng trả nợ, tài sản đảm bảo chi trả. Các bạn cùng theo dõi nhé!

Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay hay nhất năm 2019

Hôm nay gonhub.com sẽ cùng bạn tìm hiểu về cách viết mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay hay nhất năm 2019.

mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay

Nội dung cách viết mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay, các bạn cùng tham khảo:

NGÂN HÀNG ……….

—————

CHI NHÁNH…………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

 BIÊN BẢN KIỂM TRA SAU KHI CHO VAY

Họ và tên cán bộ kiểm tra:……………………………………………………………………………………….
Tên người vay:……………………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………
Đã tiến hành kiểm tra sử dụng vốn vay theo hợp đồng tín dụng số: ngày……tháng…….năm……..
I- NỘI DUNG KIỂM TRA
1- Mục đích sử dụng tiền vay:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

2- Tình hình thực hiện dự án, phương án, khả năng trả nợ:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

3- Tài sản làm đảm bảo nợ:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

II- Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ KIỂM TRA:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

III- Ý KIẾN CỦA NGƯỜI VAY:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

NGƯỜI VAY                                                                                                      CÁN BỘ KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay hay nhất năm 2019. Tại đây 

Hi vọng với hướng dẫn cách viết mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay hay nhất năm 2019 của gonhub.com, các bạn có thể dễ dàng sử dụng mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay này vào công việc thẩm tra về sử dụng và vay vốn ngân hàng nhé.

Mẫu biên bản công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra hay nhất năm 2019

Mẫu biên bản công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra là mẫu các biên bản được cơ quan thanh tra, kiểm tra  thuế lập ra để công bố về Quyết định thanh tra hoặc kiểm tra thuế đối với cá nhân, doanh nghiệp tham gia nộp thuế, phải đảm bảo thực hiện đầy đủ những điều, quy định mà hai bên đã đồng ý và theo quy định của pháp luật.

Mẫu biên bản công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế. Các bạn hãy tham khảo và tải Mẫu biên bản công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra hay nhất năm 2019 dưới đây nhé.

Mẫu biên bản công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra hay nhất năm 2019

Hôm nay, mình sẽ giới thiệu tới bạn đọc mẫu biên bản công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra hay với nội dung chi tiết và đầy đủ nhất.

mẫu biên bản công bố Quyết định thanh tra kiểm tra

Nội dung viết mẫu biên bản công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra, các bạn cùng tham khảo:

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA (hoặc THANH TRA)

ĐOÀN KIỂM TRA (hoặc THANH TRA)

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VTC1 | Liên quan đến thông tin đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng bị lập biên bản ở Vĩnh Phúc do vòi tiền doanh nghiệp, nguồn tin …

BIÊN BẢN CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA (HOẶC THANH TRA)

Căn cứ Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành (nếu là cuộc thanh tra);
Căn cứ Quyết định số………/QĐ-……..ngày……….tháng……….năm …… của ..(tên cơ quan ra quyết định)… về việc kiểm tra (hoặc thanh tra) ……. tại……………(tên người nộp thuế)…;
Hôm nay, hồi ….. giờ….. ngày ….. tháng ….. năm ………
Tại:………………………………………………………………………………………………
Chúng tôi gồm:
I. Đoàn kiểm tra (hoặc thanh tra) thuế:
– Ông (bà)……………………………….. – Chức vụ………………………………. – Trưởng đoàn;
– Ông (bà)……………………………….. – Chức vụ……………………………….. – Thành viên;
– Ông (bà)……………………………….. – Chức vụ……………………………….. – Thành viên;
II. Người nộp thuế (hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế):
Ông (bà):
CMND/hộ chiếu số:
Chức vụ: …………………….. đại diện cho
Ông (bà):
CMND/hộ chiếu số:
Chức vụ:
Người nộp thuế (hoặc đại diện hợp pháp người nộp thuế) đã được nghe Đoàn kiểm tra (hoặc thanh tra) công bố nội dung Quyết định số ………..ngày……….tháng……….năm ………. của…(tên cơ quan ra quyết định)….. về việc kiểm tra (hoặc thanh tra) ……………. tại…(tên người nộp thuế)……………………….
Biên bản này gồm có ….. trang, được lập thành ………. bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 (một) bản được giao người nộp thuế.
Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản hoặc có ý kiến bổ sung khác (nếu có) như sau:…………………………..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký tên, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA (HOẶC THANH TRA)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của mình vào biên bản, nêu rõ lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

Mẫu biên bản công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra hay nhất năm 2019. Tại đây

Hi vọng với hướng dẫn chi tiết của gonhub.com về cách viết Mẫu biên bản công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra hay nhất năm 2019. Bạn có thể hiểu một cách đầy đủ về quy trình ra Quyết định thanh tra, kiểm tra các đơn vị, cá nhân tham gia đóng thuế. Bạn hãy tải Mẫu biên bản công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra trên đây về nhé.

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản hay nhất năm 2019

Mẫu biên bản kiểm tra tài sản là văn bản ghi  kết quả của việc kiểm kê, kiểm tra tài sản trong công ty.Trong đó, liệt kê các thông số về tài sản như: Tên tài sản, mã tài sản, người sử dụng, kiểm tra chi tiết, đánh giá tình hình thiết bị…… Mẫu biên bản kiểm kê tài sản này do các cơ quan liên ngày kiểm tra quản lý. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu biên bản kiểm tra tài sản tại đây nhé.

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản chuẩn nhất năm 2019.

Hôm nay, mình sẽ giới thiệu tới bạn đọc mẫu biên bản kiểm kê tài sản với nội dung chi tiết và đầy đủ nhất.

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản

Nội dung viết mẫu biên bản kiểm kê tài sản hay, các bạn cùng tham khảo nhé:

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI SẢN                                                                Mã tài liệu:……………………
Phiên bản:……………………
Ngày ban hành:……………………

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA TÀI SẢN

Ngày tháng
Tên tài sản
Mã tài sản
Người sử dụng
Kiểm tra chi tiết
Đánh giá tình hình thiết bị
Đề xuất xử lý
Người dung xác nhận
Ghi chú

Ngày….tháng…..năm …

Trưởng phòng HC

Trưởng  BP

Người kiểm tra

 

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản hay nhất năm 2019. Tại đây

Trên đây, là Mẫu biên bản kiểm kê tài sản hay nhất năm 2019 mà gonhub.com muốn gửi tới các bạn tham khảo. Với mẫu biên bản kiểm kê tài sản trong đây bạn có thể kiểm kê một cách chi tiết về tài sản, người sử dụng, tình trạng thiết bị, … Với mẫu biên bản kiểm kê tài sản hay nhất năm 2019 này bạn có thể vô tư không bị bỏ sót bất cứ thiết bị nào nhé!

Mẫu biên bản góp ý đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 hay nhất năm 2019

Hôm nay, gonhub.com sẽ giới thiệu tới các bạn mẫu biên bản góp ý đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 hay nhất năm 2019. Với mẫu biên bản góp ý Đảng viên theo Nghị quyết trung ương 4 là mẫu biên bản được lập ra khi có cuộc họp góp ý đảng viên nhằm hoàn thiện bản thân cho các đảng viên. Mẫu nêu rõ ưu điểm và nhược điểm của đảng viên từ đó có thể đánh giá mức độ hoạt động và hành vi của người đảng viên.

Mẫu biên bản góp ý đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 chuẩn nhất năm 2019

Hôm nay gonhub.com sẽ cùng bạn tìm hiểu về cách viết mẫu biên bản góp ý đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 hay năm 2019.

mẫu biên bản kiểm điểm đảng viên theo nghị quyết trung ương 4

Nội dung viết mẫu biên bản góp ý đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4, các bạn cùng tham khảo:

ĐẢNG ỦY XÃ…………………

Trường: THCS ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Số: …………./NQ-CB …….

……………, ngày….tháng…..năm…..

 BIÊN BẢN

KIỂM ĐIỂM THEO NGHỊ QUYẾT TW 4 NĂM …………..

Hôm nay vào hồi …… giờ ……,  ngày …… tháng …… năm ………

Tại văn phòng trường THCS ………………………………………………………………………………………………

Toàn thể Đảng viên  trường THCS …………………………….. kiểm điểm cá nhân theo nghị quyết TW 4.

1/ THÀNH PHẦN:

Cuộc học gồm Toàn thể Đảng viên trường THCS ………………………………..

Tổng số ……/…….  Vắng ……….

Chủ tọa: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Thư ký: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đại biểu: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên đề nghị chi bộ …. trường THCS ………………………….. kiểm điểm cá nhân theo nghị quyết TW 4.

Hôm nay vào hồi ….. giờ …..,  ngày …… tháng ……. năm ……….

Chi bộ ………. trường THCS ……………………. có mặt ……../…… đ/c

Đảng viên chính thức: ……….. đ/c  – đủ

Đảng viên dự bị: …………. đ/c – đủ

Chủ tọa cuộc họp: đ/c …………………………………………  – Bí thư chi bộ

Thư ký: đ/c ………………………………………. – Đảng viên

Đã tiến kiểm điểm cá nhân theo nghị quyết TW 4 năm …………………., cụ thể như sau:

I/ Kiểm điểm cá nhân theo nghị quyết TW 4.

– Đ/c ………………………………………. thông qua bản kiểm điểm cá nhân.

– Đ/c ………………………………………. thông qua bản kiểm điểm cá nhân.

– Đ/c ………………………………………. thông qua bản kiểm điểm cá nhân.

– Đ/c ………………………………………. thông qua bản kiểm điểm cá nhân.

– Đ/c ………………………………………. thông qua bản kiểm điểm cá nhân.

– Đ/c ………………………………………. thông qua bản kiểm điểm cá nhân.

II/ Góp ý kiến cho từng đồng chí.

 1. Góp ý cho Đ/c ……………………………………….
 2. Góp ý của Đ/c ……………………………………….

– Làm việc chưa khoa học, tiếp xúc, giao tiếp với nhân viên còn nóng tính.

– Cần phối hợp với Công đoàn trong tổ chức các phong trào,

– Kiểm tra chuyển đảng chính thức cho  đ/c …………………………… chưa đúng thời gian quy định.

 1. Góp ý của Đ/c ……………………………………………….

– Trong giải quyết công việc, giao tiếp sử dụng câu từ chưa linh hoạt

– Trong việc chỉ đạo còn nhanh, tham việc nên không khoa học, nên chỉ kiểm tra và giám sát.

 1. Góp ý của Đ/c ……………………………………….

– Xử lí các mối quan hệ chưa hài hòa

– Kết nạp đảng viên mới cần theo dõi chặt chẽ hơn

– Tôn trọng quyền làm chủ của tập thể, các ban ngành Đoàn thể

– Tạo điều kiện cho cấp dưới hoàn thành công việc

– Tạo mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương

 1. Góp ý của Đ/c ……………………………………

– Vấn đề tài chính chi chưa khoa học, chưa đúng theo quy định của phòng Giáo dục

 1. Góp ý của Đ/c ……………………………………….

– Thống nhất bản kiểm điểm cá nhân của Đ/c ………………………… và sự góp ý của các đ/c khác.

 1. Góp ý cho Đ/c ………………………………
 2. Góp ý của Đ/c …………………………..

– Chưa có tính quyết đoán trong chỉ đạo Công đoàn; cần nâng cao hơn tinh thần trách nhiệm và ý thức làm việc của bản thân.

– Chưa liên hệ chặt chẽ với nhà trường và chi bộ;

– Xin nghỉ phép còn nhiều;

– Họp Công đoàn chưa thường xuyên;

 1. Góp ý của Đ/c ………………………………………….

– Phát huy tính Công đoàn hiệu quả hơn;

– Trong công tác chuyên môn còn mắc phải hạn chế;

 1. Góp ý của Đ/c …………………………………………..

– Phát huy tính hiệu quả của Công đoàn hơn nữa.

 1. Góp ý của Đ/c …………………………………………

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

 1. Góp ý của Đ/c …………………………………………

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

 1. Góp ý cho Đ/c ………………………………………….
 2. Góp ý của Đ/c ………………………………………….

– Đi trễ còn nhiều, thường xuyên;

– Tham gia họi họp chưa đầy đủ;

– Cần chỉ đạo chuyên môn quyết liệt hơn;

– Công tác thanh kiểm tra chưa thường xuyên;

– Dự giờ và hướng dẫn chưa đúng kế hoạch; cần nâng cao hơn tinh thần trách nhiệm và ý thức làm việc của bản thân.

 1. Góp ý của Đ/c ……………………………………..

– Phân công phù đạo chưa linh hoạt

 1. Góp ý của Đ/c ……………………………………..

– Phân công lịch dạy cần phù hợp hơn

 1. Góp ý của Đ/c ………………………………….

– Họp công đoàn ít tham gia

 1. Góp ý của Đ/c …………………………………….

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

 1. Góp ý cho Đ/c …………………………………….
 2. Góp ý của Đ/c …………………………………….

– Đoàn thanh niên chưa liên hệ chặt chẽ với chi bộ và nhà trường

– Chỉ đạo tổ Xã hội chưa chặt chẽ và đầy đủ

– Chi kinh phí của chi Đoàn chủ yếu cho liên hoan, cần nâng cao hơn tinh thần trách nhiệm và ý thức làm việc của bản thân. Chưa tự nâng cao, tìm hiểu luật giáo dục và các văn bản có liên quan đến giáo dục;

– Chưa làm được nhà xe cho Giáo viên theo kế hoạch năm 2010.

 1. Góp ý của Đ/c …………………………………………………..

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

 1. Góp ý của Đ/c ………………………………………………….

– Bồi dưỡng học sinh cần tăng cương hơn nữa

– Công tác chuyên môn chưa tỉ mỹ,

 1. Góp ý của Đ/c ……………………………………………….

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

 1. Góp ý của Đ/c ………………………………………………..

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

 1. Góp ý cho Đ/c ………………………………………………..
 2. Góp ý của Đ/c …………………………………………………

– Tăng cường hoạt động tổ khối

– Nhận bàn giao kế toán năm trước cần có biên bản cụ thể, chi tiết.

 1. Góp ý của Đ/c ………………………………………………………

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

 1. Góp ý của Đ/c ……………………………………………………….

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

 1. Góp ý của Đ/c ………………………………………………………

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

 1. Góp ý của Đ/c ………………………………………………………..

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

 1. Góp ý cho Đ/c ………………………………………………………..
 2. Góp ý của Đ/c ……………………………………………………….

– Tham gia góp ý cho các đồng chí còn kém

– Cần góp ý sau khi chủ tọa nói xong.

– Cần quan tâm đến trường lớp, kế hoạch của nhà trường

– Cần nắm bắt điều lệ nhà trường

 1. Góp ý của Đ/c ………………………………………………………….

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

 1. Góp ý của Đ/c ……………………………………………………………

– Xin nghỉ  phép còn nhiều nên hạn chế

– Mắc khuyết điểm cần có biện pháp khác phục

 1. Góp ý của Đ/c ……………………………………………………………

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

 1. Góp ý của Đ/c ……………………………………………………………

– Thống nhất sự góp ý của các đ/c

III/ Đóng góp ý kiến của Đ/c ……………………………………………..

1/ Về công tác chuẩn bị:

– Bản kiểm điểm viết còn mang tính chiếu lệ, đối phó.

– Trong tư tưởng cán bộ chưa quan tâm nhiều đến môi trường giáo dục của xã nhà.

2/ Về công tác kiểm điểm.

– Thẳng thắng, trung thực, sôi nổi theo tinh thần của nghị quyết trung ương 4.

– Bản kiểm điểm cá nhân chưa nêu xác thực với chuyên môn giảng dạy cần bổ sung thêm

– Đã có khuyết điểm, nhận và nên có biện pháp khắc phục.

Cuộc họp kết thúc vào hồi ………giờ cùng ngày.

Biên bản được thông qua và lập thành 02 bản có giá trị như nhau (01 bản lưu chi bộ, 01 bản nộp Đảng bộ xã ……………)

……………, ngày….tháng….năm…..

Chủ tọa

Thư ký

Mẫu biên bản góp ý đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 hay nhất năm 2019. Tại đây 

Hi vọng với những thông tin chi tiết về mẫu biên bản góp ý đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 hay nhất năm 2019 mà gonhub.com giới thiệu, Bạn có thể nêu rõ chi tiết về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mình trong một năm qua với mẫu biên bản góp ý đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4. Từ mẫu biên bản góp ý đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 này bạn sẽ thuyết phục được cấp trên của mình rồi.