Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay hay nhất năm 2019

Hôm nay. gonhub.com sẽ giới thiệu tới các bạn cách viết một biên bản kiểm tra sau khi cho vay hay nhất. Với mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay này được lập khi có sự kiểm tra của cán bộ thanh tra về việc sử dụng vốn mà ngân hàng cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vay. Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay ghi đầy đủ nội dung của cuộc kiểm tra bao gồm: Mục đích sử dụng vốn, tình hình thực hiện dự án, phương án, khả năng trả nợ, tài sản đảm bảo chi trả. Các bạn cùng theo dõi nhé!

Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay hay nhất năm 2019

Hôm nay gonhub.com sẽ cùng bạn tìm hiểu về cách viết mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay hay nhất năm 2019.

mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay

Nội dung cách viết mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay, các bạn cùng tham khảo:

NGÂN HÀNG ……….

—————

CHI NHÁNH…………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

 BIÊN BẢN KIỂM TRA SAU KHI CHO VAY

Họ và tên cán bộ kiểm tra:……………………………………………………………………………………….
Tên người vay:……………………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………
Đã tiến hành kiểm tra sử dụng vốn vay theo hợp đồng tín dụng số: ngày……tháng…….năm……..
I- NỘI DUNG KIỂM TRA
1- Mục đích sử dụng tiền vay:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

2- Tình hình thực hiện dự án, phương án, khả năng trả nợ:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

3- Tài sản làm đảm bảo nợ:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

II- Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ KIỂM TRA:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

III- Ý KIẾN CỦA NGƯỜI VAY:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

NGƯỜI VAY                                                                                                      CÁN BỘ KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay hay nhất năm 2019. Tại đây 

Hi vọng với hướng dẫn cách viết mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay hay nhất năm 2019 của gonhub.com, các bạn có thể dễ dàng sử dụng mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay này vào công việc thẩm tra về sử dụng và vay vốn ngân hàng nhé.

Mẫu biên bản công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra hay nhất năm 2019

Mẫu biên bản công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra là mẫu các biên bản được cơ quan thanh tra, kiểm tra  thuế lập ra để công bố về Quyết định thanh tra hoặc kiểm tra thuế đối với cá nhân, doanh nghiệp tham gia nộp thuế, phải đảm bảo thực hiện đầy đủ những điều, quy định mà hai bên đã đồng ý và theo quy định của pháp luật.

Mẫu biên bản công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế. Các bạn hãy tham khảo và tải Mẫu biên bản công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra hay nhất năm 2019 dưới đây nhé.

Mẫu biên bản công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra hay nhất năm 2019

Hôm nay, mình sẽ giới thiệu tới bạn đọc mẫu biên bản công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra hay với nội dung chi tiết và đầy đủ nhất.

mẫu biên bản công bố Quyết định thanh tra kiểm tra

Nội dung viết mẫu biên bản công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra, các bạn cùng tham khảo:

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA (hoặc THANH TRA)

ĐOÀN KIỂM TRA (hoặc THANH TRA)

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VTC1 | Liên quan đến thông tin đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng bị lập biên bản ở Vĩnh Phúc do vòi tiền doanh nghiệp, nguồn tin …

BIÊN BẢN CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA (HOẶC THANH TRA)

Căn cứ Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành (nếu là cuộc thanh tra);
Căn cứ Quyết định số………/QĐ-……..ngày……….tháng……….năm …… của ..(tên cơ quan ra quyết định)… về việc kiểm tra (hoặc thanh tra) ……. tại……………(tên người nộp thuế)…;
Hôm nay, hồi ….. giờ….. ngày ….. tháng ….. năm ………
Tại:………………………………………………………………………………………………
Chúng tôi gồm:
I. Đoàn kiểm tra (hoặc thanh tra) thuế:
– Ông (bà)……………………………….. – Chức vụ………………………………. – Trưởng đoàn;
– Ông (bà)……………………………….. – Chức vụ……………………………….. – Thành viên;
– Ông (bà)……………………………….. – Chức vụ……………………………….. – Thành viên;
II. Người nộp thuế (hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế):
Ông (bà):
CMND/hộ chiếu số:
Chức vụ: …………………….. đại diện cho
Ông (bà):
CMND/hộ chiếu số:
Chức vụ:
Người nộp thuế (hoặc đại diện hợp pháp người nộp thuế) đã được nghe Đoàn kiểm tra (hoặc thanh tra) công bố nội dung Quyết định số ………..ngày……….tháng……….năm ………. của…(tên cơ quan ra quyết định)….. về việc kiểm tra (hoặc thanh tra) ……………. tại…(tên người nộp thuế)……………………….
Biên bản này gồm có ….. trang, được lập thành ………. bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 (một) bản được giao người nộp thuế.
Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản hoặc có ý kiến bổ sung khác (nếu có) như sau:…………………………..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký tên, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA (HOẶC THANH TRA)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của mình vào biên bản, nêu rõ lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

Mẫu biên bản công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra hay nhất năm 2019. Tại đây

Hi vọng với hướng dẫn chi tiết của gonhub.com về cách viết Mẫu biên bản công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra hay nhất năm 2019. Bạn có thể hiểu một cách đầy đủ về quy trình ra Quyết định thanh tra, kiểm tra các đơn vị, cá nhân tham gia đóng thuế. Bạn hãy tải Mẫu biên bản công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra trên đây về nhé.

Mẫu giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành hay nhất năm 2019

Mẫu giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành chính là mẫu biên bản đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành lên cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát lại công trình xây dựng đã được cấp phép trước đó. Mời bạn tham khảo hướng dẫn chi tiết về mẫu giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành hay nhất năm 2019 dưới đây.

Mẫu giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành hay trong năm 2019.

Hôm nay, mình sẽ giới thiệu tới bạn cách viết mẫu giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành với nội dung chi tiết và đầy đủ nhất.

mẫu giấy báo kiểm tra công trình đã hoàn thành

 

Nội dung viết mẫu giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành, các bạn cùng tham khảo nhé:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–***——–

GIẤY BÁO ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HOÀN THÀNH

HÃY

                                          Kính gửi: …………………………………………………….
Tôi tên:…………………………………………………………. Sinh năm: ………………………………….
Chủ đầu tư xây dựng nhà ở số: …………..đường:…………………………………………………….
phường  (xã): ……………………….quận (huyện): ……………………….được phép xây dựng công trình tại địa chỉ nêu trên theo giấy phép xây dựng số: ………………ngày …….. tháng …….. năm……..do ………………………………………………………….cấp.
– Đơn vị lập họa đồ thiết kế thi công: ………………………………………………………….
– Đơn vị thi công:……………………………………………………………………………………..

Đã xây dựng hoàn chỉnh công trình nêu trên, bàn giao cho chủ đầu tư ngày…………………………..
Tôi đề nghị ………………………………………………………….kiểm tra và lập biên bản công trình hoàn thành để hoàn tất thủ tục xây dựng.

………, ngày…tháng…năm…
Chủ đầu tư
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành hay nhất năm 2019. Tại đây 

Hi vọng với hướng dẫn chi tiết của gonhub.com về mẫu giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành hay nhất năm 2019 trên đây bạn có thể xin cơ quan có thẩm quyền kiểm tra thẩm định lại công trình. Qua đó bên cơ quan cấp phép sẽ ra biên bản hoàn công đối với công trình trên để đầy đủ về mặt giấy tờ pháp lý và đưa vào hoạt động công trình.

Mẫu biên bản kiểm tra tư cách cổ đông hay nhất năm 2019

Hôm nay, gonhub.com sẽ giới thiệu tới các bạn mẫu biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.  Mẫu biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được lập ra nhằm khi có sự tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên của đơn vị doanh nghiệp. Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông có thể nắm được thành phần tham gia, số cổ đông đủ tư cách tham dự đại hội cổ đông. Mời bạn đọc cùng tham khảo mẫu biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dưới đây.

Mẫu biên bản kiểm tra tư cách cổ đông siêu chuẩn năm 2019.

Hôm nay, mình sẽ giới thiệu tới bạn đọc mẫu biên bản kiểm tra tư cách cổ đông chuẩn nhất năm 2019 với nội dung chi tiết và đầy đủ nhất.

Mẫu biên bản thẩm tra tư cách cổ đông

Nội dung cách viết mẫu biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, các bạn cùng tham khảo:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

BIÊN BẢN
THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM ……

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ….. tại …………., Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

1- Ông/Bà………………………………………..- Trưởng ban
2- Ông/Bà………………………………………..- Thành viên
3- Ông/Bà………………………………………..- Thành viên
Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm …. như sau:
100% đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đều là cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày ….. tháng ….. năm ……
* Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự là …….. người (vào lúc ….. ngày….tháng ….năm…..) đại diện cho ……….. cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ ………% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty.
Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm …… của Công ty …………………… là hợp lệ.

Vậy Ban Thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội.

TM.Ban Thẩm tra
Trưởng Ban

Mẫu biên bản kiểm tra tư cách cổ đông hay nhất năm 2019. Tại đây